top of page
STONE SOUP PRODUCTION COMPANY WORK:

我們在每一個企劃當中都運用了我們的電影製作人和創作者的多元化人才。我們喜歡開發新的方式,使廣告公司、品牌和組織能夠在瞬息萬變的媒體環境中傳遞他們的故事,並能與正確的觀眾聯結。
我們與許多間公司和品牌合作過,請毫不猶豫地與我們聯繫,討論一下您想要什麼樣的作品,我們有一個非常棒的創意團隊和行銷團隊,能將您的想法從初期概念到完成作品。

 

thermos-logo-png-transparent.png
terra mater studios logo.jpg
linde.png
patagonia-logo-png-4.png
quik logo.png
redbull.png
142-1421290_oracle-logo-transparent-background-oracle-logo.png
UL logo.png
dbs-bank-vector-logo-small.png
57873382bfde6.jpg
kuka-vector-logo.png
dtswiss.png
XUL-Logo.png
XUL-Logo.png
richardmille.png
lions club.png
bear-beer-certifikat.jpg
140903111421-cnn-logo-2-story-top.jpg
Telstra-logo.png
ADIVA_LOGO.png
961px-CNBC_logo.png
thermos-logo-png-transparent.png
nuli app logo.jpg
NDI.png
vanmoof logo.png
bottom of page